Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji do Technikum im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance na rok szkolny 2021/2022

 

 • 1

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów ustala Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 1394.

 

 • 2

 W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 1. W roku szkolnym 2021/2022 w Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzcince planuje się uruchomić następujące oddziały klas pierwszych:
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hodowca koni

 

Oferowane kierunki kształcenia:

 

 1. Kandydat do Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas

  a) Technik rolnik
 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

  b) Technik weterynarii
 • Przedmioty rozszerzone: chemia / biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • chemia


c) Technik architektury krajobrazu

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

d) Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

e) Technik hodowca koni

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

2. W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

3. Kandydowanie do Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance i odpowiedniego oddziału jest równoznaczne z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

4. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole we wniosku wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.

 

 • 3

 

 1. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty zgodnie z harmonogramem:
  1. podanie (wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu naboru),
  2. 2 podpisane fotografie
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  5. kartę zdrowia ucznia
 2. Kandydaci do klas pierwszych od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 do godz. 1500 (poniedziałek) rejestrują się w systemie elektronicznego naboru.
 3. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w formie elektronicznej.  Za pomocą strony powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.
 4. Kandydat w systemie wskazuje wszystkie szkoły i oddziały z Powiatu Nowotomyskiego, którymi jest zainteresowany. Natomiast dokumenty dostarcza wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła, która znajduje się na liście na pierwszym miejscu).
 5. Wydrukowany, wypełniony i podpisany przez kandydata i jego rodziców wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres mailowy szkola@zsrcku.com
 6. Od 17 maja 2021 r. - ale nie wcześniej niż po uprzednim złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły – wydawane będą przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 7. Od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 r. do godz. 1500 należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły. Świadectwo może być ze względu na stan epidemii dostarczone w formie elektronicznej – można przesłać drogą mailową skan dokumentu na adres szkola@zsrcku.com 
 8. 22 lipca 2021 r nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 9. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500 należy uzupełnić dokumenty o oryginały Świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały dostarczone wcześniej, .
 10. Do 30 lipca 2021 r. kandydaci dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz jeżeli jest to wymagane orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami.
 11. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 12. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane poprzez pocztę mailową na adres szkoły. Załączniki muszą zostać zeskanowane i dołączone do wiadomości
 13. W okresie ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty rodzice i uczniowie zostaną zapoznani z wynikami rekrutacji poprzez umieszczenie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) na stronie internetowej szkoły.
 14. Lista kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będą również wywieszone na drzwiach frontowych szkoły.

 

 • 4

 

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Ustali ona wyniki postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę poniższy sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

 

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu (max 100 pkt)

 

Wynik 100% x 0,35

 • z języka polskiego
 • z matematyki

 

Wynik 100% x 0,3

 • z języka obcego nowożytnego

 

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły , za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • Dodatkowo punktowane obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
  • technik architektury krajobrazu: biologia, geografia
  • technik rolnik: biologia, geografia
  • technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, geografia
  • technik weterynarii: geografia, chemia
  • technik hodowca koni: biologia, geografia

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

 • 5

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 35 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów

b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.

 • 6
 1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:

1) laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN,

2) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty.

2. Warunkiem przyjęcia laureata lub finalisty jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

3. Na liście przyjętych laureaci i finaliści umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

 • 7

 O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas pierwszych Technikum Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §4 i §5 Regulaminu przyjęć.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

 

 • 8

 Szkolna komisja rekrutacyjna 2 sierpnia 2021 r., o godz. 1400 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie umieszczona na stronie Technikum Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance. Lista również zostanie wywieszona na drzwiach frontowych głównego budynku szkoły.
 • 9
 1. Do 2 sierpień 2021 r. dyrektor informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 2. Do 5 sierpnia 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. W ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust. 1 szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 4. W ciągu 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydat ma możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 5. Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni od dnia złożenia odwołania.
 6. Od rozstrzygnięcia Dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 • 10

                                                                                   

 1. Kandydaci do klas pierwszych, którzy przystępują do rekrutacji w trybie uzupełniającym, od 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) do 5 sierpnia 2021 (piątek) zmieniają wniosek, . rejestrują się w systemie elektronicznego naboru. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 lub dostarczając podpisane dokumenty. 
 2. Od 3 sierpnia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 3. 16 sierpnia 2021 r nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500 należy uzupełnić dokumenty o oryginały Świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały dostarczone wcześniej,  .
 5. Szkolna komisja rekrutacyjna 23 sierpnia 2021 r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 6. Do 26 sierpnia 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 7. W ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust. 1 szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia.

 

Data dodania: 2021-03-01 12:05:04
Data edycji: 2021-05-12 18:10:02
Ilość wyświetleń: 4665

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook