Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkolny Ośrodek Kariery

Drogi uczniu,
wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.
Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.

Zadowolenie z pracy - to zadowolenie z życia.

„Praca jest bowiem dobrem człowieka-dobrem jego człowieczeństwa-przez pracę [...]człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb,ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek,[...]poniekąd bardziej staje się człowiekiem”

Jan Paweł II

 

Szkolny Ośrodek Kariery, to miejsce w naszej szkole, w którym uzyskasz profesjonalną pomoc w opracowaniu planu kariery zawodowej i przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. Głównym celem działalności Szok -u jest zwiększenie szans życiowych absolwentów poprzez wykształcenie umiejętności podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych i radzenia na rynku pracy.

 

Jak to realizujemy?
Będąc uczniem naszej szkoły możesz korzystać z różnorodnych form pomocy:

 

Badania preferencji zawodowych - to indywidualne spotkania ucznia z doradcą z wykorzystaniem dostępnych metod testowych, zakończone szerokim omówieniem wyników badań i poradą. Dysponujemy szerokim wachlarzem technik badawczych jak np. programami komputerowymi: e-Szok, WOZ- Wstępna Orientacja Zawodowa, Absolwent Szukam pracy, Absolwent-Działam skutecznie oraz innymi Inwentarz Zainteresowań, Arkusz samopoznania, Arkusz samowiedzy, Test T.O., Test Typ Aktywności Zawodowej, Kwestionariusz Inteligencji Wielorakiej i innymi. Po przeprowadzonym badaniu, uczeń ponownie spotyka się z doradca. Celem drugiego spotkania jest szczegółowe omówienie wyników, uzyskanie od ucznia informacji zwrotnej oraz wspólna analiza wyboru i dopasowania (oferta kształceniowa, kryteria rekrutacyjne, uzyskiwane kwalifikacje).

 

Zajęcia psychoedukacyjne w zespołach klasowych - realizowane są z wykorzystaniem metod aktywnych jak : pogadanka, burza mózgów, metody testowe, giełdy, praca w parach, praca w grupach.

 

Blok dla klas I - celem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych przydatnych w życiu społeczno - zawodowym, oto niektóre z tematów:

 • Integracja – zasady budowania i funkcjonowania zespołów klasowych, zadaniowych i pracowniczych
 • Asertywność -postawa dająca zadowolenie w kontaktach z ludźmi ,
 • Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów,
 • Ja jako uczestnik grupy-klaryfikacja ról pełnionych w klasie,
 • Umiejętności adaptacyjne w sytuacji zmiany – rozwijanie postaw aktywnych i pozytywnego myślenia

Blok dla klas II - celem jest samoświadomości dotyczącej własnego potencjału, mocnych stron, oto przykładowe tematy zajęć:

 • Rola zainteresowań w kształtowaniu kariery zawodowej,
 • Temperament i charakter jako czynniki warunkujące dopasowanie zawodowe,
 • Moje uzdolnienia i potencjalne możliwości- rozwijanie umiejętności gospodarowania nimi,
 • Giełda umiejętności -w czym jestem najlepszy?
 • Co to jest osobowość zawodowa?
 • Ja za 10 lat- moje pragnienia i cele życiowe.


Blok dla klas III - „Rola pracy w życiu człowieka” celem jest kształtowanie pozytywnych i aktywnych postaw wobec pracy, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi wyborami i emocjami, niektóre spośród realizowanych tematów to:

 • Praca jako wartość - moje postawy i dążenia związane z życiem zawodowym i karierą,
 • Etapy życia zawodowego, przystosowanie zawodowe – uczniowie poznają najistotniejsze teorie rozwoju zawodowego człowieka J.L. Hollanda, A.Roe, D.E.
 • Supera oraz konsekwencje nietrafności wyboru i braku gotowości do wejścia na rynek pracy,
 • Mój preferowany typ środowiska pracy- poznanie typów środowisk pracy ( realistyczne, społeczne, badawcze, przedsiębiorcze, artystyczne, konwencjonalne)
 • Poznanie preferencji zawodowych ( psychofizycznych oraz związanych z własnym systemem wartości),
 • Mapa świata pracy- moje miejsce?
 • Podejmowanie decyzji- kształcenie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych
 • Świadoma decyzja – zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej.


Blok dal uczniów klas IV - celem zajęć jest skorelowanie preferencji zawodowych naszych uczniów z ofertą edukacyjną ( szkołą wyższa, planowany kierunkiem studiów, działalność gospodarcza itp.)

„Podejmuję decyzję” – uczniowie zapoznają z informacją o zawodach i rynku pracy, korzystają z „Informatorów o zawodach” Wydawnictwa Perspektywy oraz innych publikacji S. Schwartz, „100 zawodów z przyszłościa”, poznają rankingi uczelni wyższych, np. Tygodnika „ Polityki” czy też miesięcznika „Perspektywy”, rokowania futurologów jak będzie kształtował się rynek pracy w przyszłości, uczą sie szukać informacji w Internecie
„Mój plan kariery” - konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i rynku pracy,
"Stres – to normalne” - trening rozpoznawania i radzenia sobie ze stresem w sytuacjach ekspozycji społecznej ( egzamin, rozmowa o pracę),
„Udana autoprezentacja” - zajęcia służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji na maturze i podczas rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami.


Prócz tego działa u nas:

 • Bank Informacji Zawodowej - stale gromadzimy i udostępniamy uczniom informacje edukacyjno-zawodowe (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych, internetu.
 • Gazetka szkolna SzOK-owe aktualności - zawiera informacje dotyczące idei Szoku, dostępnej uczniom oferty w ramach kontaktów z doradcą zawodowym , ogłoszenia dotyczące spotkań oraz przede również szeroką informacje o ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji na uczelnie wyższe.
 • Inne ciekawe formy działalności SzOK-u w ZS RCKU w Trzciance to:
 • „Spotkania z ludźmi sukcesu” - pokazywanie wzorców skutecznego działania, osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Spotkania z cyklu „ Poznajemy zawody” - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • „Od absolwenta do studenta” - spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, poznawanie możliwości kształcenia.
 • „Nasz absolwent na rynku pracy” - spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych wzorców).
 • Wyjazdy grupowe młodzieży (odwiedzanie Biur Karier, uczelni wyższych, obecność na Targach Edukacyjnych, odwiedzanie zakładów pracy).

 

„Żeby odnieść sukces w pracy, musisz zawsze w siebie wierzyć...
Jeżeli myślisz, że uległeś-uległeś.
Jeżeli myślisz, że ci nie wolno - nie wolno.
Jeżeli chciałbyś wygrać, ale myślisz, że nie możesz,
Na pewno nie wygrasz.
Jeśli myślisz, że przegrasz - już przegrałeś.
W życiowych zmaganiach nie zawsze
Zwyciężają silniejsi i szybsi.
Prędzej, czy później wygra ten,
Kto myśli, że wygrać może” Steve Klein

 

Zapraszam
Anna Kozańska
doradca zawodowy

Data dodania: 2018-05-18 11:57:38
Data edycji: 2019-02-18 09:22:20
Ilość wyświetleń: 4819

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook