Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REGULAMIN

Regulamin przyjęć uczniów do klas pierwszych

Technikum im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (U. 2018 poz. 2245)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz.U. 2019 poz. 1737)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 891

§1

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów ustala Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 891

§2

 W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 1. W roku szkolnym 2020/2021 w Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzcince planuje się uruchomić następujące oddziały klas pierwszych:
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hodowca koni

 

Oferowane kierunki kształcenia:

 

Kandydat do Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas

a) Technik rolnik

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

b) Technik weterynarii

 • Przedmioty rozszerzone: chemia / biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • chemia

 

 

c) Technik architektury krajobrazu

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

d) Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

e) Technik hodowca koni

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 1. Kandydowanie do Technikum Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance i odpowiedniego oddziału jest równoznaczne z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 2. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole we wniosku wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.

§3

1. Kandydaci do klas pierwszych, dla których Technikum Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance jest szkołą pierwszego wyboru, od 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 (piątek) rejestrują się w systemie elektronicznego naboru. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w formie elektronicznej. Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

2. Wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres mailowy szkola@zsrcku.com

3. Od 26 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły. Świadectwo może być ewentualnie w formie elektronicznej – można przesłać drogą mailową skan dokumentu.

4. Od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 należy uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz można dokonać zmiany wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których absolwenci szkoły podstawowej będą kandydować.

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane poprzez pocztę mailową na adres szkoły. Załączniki muszą zostać zeskanowane i dołączone do wiadomości

6. W okresie ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty rodzie i uczniowie zostaną zapoznani z wynikami rekrutacji poprzez umieszczenie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) na stronie internetowej szkoły.

7. Lista kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będą również wywieszone na drzwiach frontowych szkoły.

 

§4

 

 

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Ustali ona wyniki postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę poniższy sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

 

 

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu (max 100 pkt)

 

Wynik 100% x 0,35

 • z języka polskiego
 • z matematyki

 

Wynik 100% x 0,2

 • z języka obcego nowożytnego

 

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły , za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • Dodatkowo punktowane obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
  • technik architektury krajobrazu: biologia, geografia
  • technik rolnik: biologia, geografia
  • technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, geografia
  • technik weterynarii: geografia, chemia
  • technik hodowca koni: biologia, geografia

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 2. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 2. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 3. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 4. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 5. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

§5

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 2. a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów
 3. b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
 4. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 5. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 6. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 7. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 8. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§6

 

 1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
 • 1) laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN,
 • 2) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty.
 1. Warunkiem przyjęcia laureata lub finalista jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
 2. Na liście przyjętych laureaci i finaliści umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

§7

 

 1. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas pierwszych Technikum Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §4 i §5 Regulaminu przyjęć.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

 

§8

 

 1. Do 4 sierpnia 2020r komisja rekrutacyjną weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków przedstawionych w oświadczeniach, W przypadkach niejasnych przewodniczący komisji rekrutacyjnej podejmuje czynności związane z ustaleniem tych okoliczności.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjna 12 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 3. Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 Rodzice kandydatów lub kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w Technikum Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwóch zdjęć oraz pozostałych dokumentów wymaganych w Technikum im. Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance

 

§9

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna 19 sierpnia 2020 r., o godz. 1400 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 2. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie umieszczona na stronie Technikum Gen. D. Chłapowskiego w Trzciance. Lista również zostanie wywieszona na drzwiach frontowych głównego budynku szkoły.

§10

 

 1. Do 22 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. W ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust. 1 szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W ciągu 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydat ma możliwość złożenia do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. Od rozstrzygnięcia Dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Data dodania: 2019-02-06 23:45:21
Data edycji: 2020-06-10 08:37:01
Ilość wyświetleń: 2463

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook