Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji 2017/2018


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓL ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

§ 2


Warunki ogólne

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 

2. Do dnia 12 lipca 2017r. (do godz. 10:00), szkoła ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

 

3. Do dnia 21 lipca 2017 r. (do godz. 13.00) szkoła podaje listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w budynku szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uporządkowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę uprawniających do przyjęcia punktów.

 

4. W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, pełnoletni kandydat lub rodzic/prawny opiekun kandydata niepełnoletniego może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

5. Uzasadnienie powinno zostać sporządzone w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez pełnoletniego kandydata lub rodzica/prawnego opiekuna kandydata niepełnoletniego. Uzasadnienie to powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

6. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

7. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o tym fakcie do dnia 21 lipca 2017 r. (do godz. 15.00) Dyrektor szkoły przeprowadza do 28 sierpnia 2017 r. ewentualne postępowanie uzupełniające.

 

8. Publikacja wyników rekrutacji uzupełniającej odbywa się w dniu 29.08.2017r. o godz. 13.00.

 

§ 3


Oferowane kierunki kształcenia:

1. Kandydat do ZSRCKU w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas:

a) Technik rolnik

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia


b) Technik weterynarii

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, chemia


c) Technik architektury krajobrazu

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia


d) Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia


e) Technik hodowca koni

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia


2. W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział go grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 4


Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w formie elektronicznej. Za pomocą stronywww.powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Rejestracja kandydatów i wypełnianie wniosków możliwe będzie od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

 

2. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

 

3. Od dnia 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

4. Do 27 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznego naboru następuje weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

5. Do dnia 20 lipca 2017 r. kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły do godziny 12:00 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, trzy zdjęcia legitymacyjne, potwierdzoną kserokopię certyfikatu językowego (jeśli posiada).

 

6. Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 20 lipca 2017 r. Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie do 13 lipca 2017 r.

 

7. W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę osiągnięcia kandydatów z przedmiotów oraz inne osiągnięcia udokumentowane stosownym zapisem na świadectwie ukończenia gimnazjum. Tabela poniżej prezentuje sposób przeliczenia tychże osiągnięć na punkty.Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1)

Punktacja ocen uzyskanych na świadectwie gimnazjalnym z wybranych zajęć edukacyjnych

 • celujący - 18 pkt.
 • bardzo dobry - 17 pkt.
 • dobry - 14 pkt.
 • dostateczny - 8 pkt.
 • dopuszczający - 2 pkt.

 

 

max 100 punktów

a) liczba punktów przyznana za ocenę z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

b) liczba punktów przyznana za ocenę z informatyki na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

c) liczba punktów przyznana za ocenę z geografii na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

d) liczba punktów przyznana za ocenę z biologii* na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

e) liczba punktów przyznana za ocenę z chemii* na świadectwie ukończenia gimnazjum:
* zgodnie z przypisanymi przedmiotami punktowanymi dla poszczególnych zawodów

max 18 punktów

2)

świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

3)

 

 1. sposób punktowania osiągnięć konkursowych kandydatów na uczniów
  1. konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  2. konkursy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieje o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
   • tytuł laureata konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
   • tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
  3. konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
   • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
   • dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
   • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
  4. konkursy o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim :
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
   • tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
   • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
   • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
 2. sposób punktowania wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione wyżej:
  1. międzynarodowe - 4 pkt.
  2. krajowe - 3 pkt.
  3. wojewódzkie - 2 pkt.
  4. powiatowe - 1 pkt.
  jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach

 

max 18 punktów

4)

aktywność społeczna kandydata w tym na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

5)

 1. przeliczanie punktów za procentowe wyniki z egzaminu gimnazjalnego:
  1. „część humanistyczna” - język polski (wynik przedstawiony w procentach *0,2) - historia i wiedza o społeczeństwie (wynik przedstawiony w procentach *0,2)
  2. „część matematyczno-przyrodnicza” - matematyka (wynik przedstawiony w procentach *0,2) - przedmioty przyrodnicze (wynik przedstawiony w procentach *0,2)
  3. „część z języka obcego nowożytnego” (wynik przedstawiony w procentach *0,2)
 2. przeliczanie na punkty ocen osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego w części:
  1. język polski i matematyka - ocena wyrażona w stopniu:
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.
  2. historia i wiedza o społeczeństwie- ocena wyrażona w stopniu:*
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.
   * liczba punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
  3. biologia, chemia, fizyka, geografia - ocena wyrażona w stopniu:*
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.
   * liczba punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4
  4. język obcy nowożytny na ocena wyrażona w stopniu:
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.max 40 punktów 


max 40 punktów 

max 20 punktów

max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200 punktów8. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:

1.laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

2. laureaci lub finaliści olimpiad dla gimnazjalistów:

 • Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,
 • Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
 • Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów;

3. laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty (jak w pkt. 3 tabeli).

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button