Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REGULAMIN

Regulamin przyjęć uczniów do klas pierwszych

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance

na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (U. 2018 poz. 2245)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz.U. 2019 poz. 1737)1

 §1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów ustala  Zarządzenie nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz klas wstępnych – rok szkolny 2020/2021.

 

§2 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W roku szkolnym 2020/2021 w ZSRCKU w Trzcince planuje się uruchomić następujące oddziały klas pierwszych:
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hodowca koni

 

Oferowane kierunki kształcenia:

 

 1. Kandydat do Technikum w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas

a) Technik rolnik

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

b) Technik weterynarii

 • Przedmioty rozszerzone: chemia / biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • chemia

c) Technik architektury krajobrazu

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

d) Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

e) Technik hodowca koni

 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 1. Kandydowanie do Technikum w Trzciance i odpowiedniego oddziału jest równoznaczne z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 2. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole we wniosku wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.

§3

 1.  Kandydaci do klas pierwszych, dla których Technikum w Trzciance jest szkołą pierwszego wyboru, od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 1500 rejestrują się w systemie elektronicznego naboru. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w formie elektronicznej.  Za pomocą strony powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30.
 2. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 23 czerwca 2020 (wtorek) do godz. 15:00.
 3. W dniach od 14 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2019 r. (środa) do godz. 1500 kandydat może dokonać zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.
 4. W dniach od 26 czerwca (piątek) do 30 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 1500 kandydaci dostarczają:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,

§4

 O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum w Trzciance decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Ustali ona wyniki postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę poniższy sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

 

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu (max 100 pkt)

Wynik 100% x 0,35

 • z języka polskiego
 • z matematyki

 

Wynik 100% x 0,2

 • z języka obcego nowożytnego

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły , za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • Dodatkowo punktowane obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
  • technik architektury krajobrazu: biologia, geografia
  • technik rolnik: biologia, geografia
  • technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, geografia
  • technik weterynarii: geografia, chemia
  • technik hodowca koni: biologia, geografia

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 2. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 2. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 3. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 4. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 5. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 § 5

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 2. a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów
 3. b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
 4. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 5. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 6. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 7. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 8. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§6

 

 1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
 • 1) laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN,
 • 2) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty.
 1. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
 2. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

§7

 

 1. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas pierwszych Technikum w Trzciance decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z 4 i §5 Regulaminu przyjęć.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

 §8

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna 13 lipca 2020 r. o godz. 1000 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 2. Do 20 lipca 2020 r. do godz. 1300 kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w ZSRCKU w Trzciance poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej), dwóch zdjęć oraz pozostałych dokumentów wymaganych w szkole.

§9

 1.  Szkolna komisja rekrutacyjna 21 lipca 2020 r., o godz. 1300 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.

 §10

 

 1. W ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. W ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust. 1 szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W ciągu 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydat ma możliwość złożenia do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie o którym mowa w ust. 3 w ciągu 7 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. Od rozstrzygnięcia Dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Data dodania: 2019-02-06 23:45:21
Data edycji: 2020-02-27 17:11:36
Ilość wyświetleń: 1370

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook