Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REGULAMIN

 Regulamin przyjęć uczniów do klas pierwszych

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance

na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586) – rekrutacja po gimnazjum
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610) – rekrutacja po szkole podstawowej

 

§1

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów ustala Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

 

§2

 W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 1. W roku szkolnym 2019/2020 w ZSRCKU w Trzcince planuje się uruchomić następujące oddziały klas pierwszych dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej:
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hodowca koni

Oferowane kierunki kształcenia:

 

 1. DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM

 Kandydat do ZSRCKU w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas

 1. a) Technik rolnik
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 1. b) Technik weterynarii
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • chemia

 

 1. c) Technik architektury krajobrazu
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

 1. d) Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

 1. e) Technik hodowca koni
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

 1. DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:
 2. Kandydat do ZSRCKU w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas
 3. a) Technik rolnik
 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 1. b) Technik weterynarii
 • Przedmioty rozszerzone: chemia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • chemia

 

 1. c) Technik architektury krajobrazu
 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

 1. d) Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

 1. e) Technik hodowca koni
 • Przedmioty rozszerzone: biologia
 • Przedmioty punktowane:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 1. Kandydowanie do RCKU w Trzciance i odpowiedniego oddziału jest równoznaczne z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 2. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole we wniosku wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.

§3

 Kandydaci do klas pierwszych, dla których ZSRCKU w Trzciance jest szkołą pierwszego wyboru, od 13maja (poniedziałek) do 31 maja 2019 r. (piątek) do godz. 1500 rejestrują się w systemie elektronicznego naboru. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w formie elektronicznej.  Za pomocą strony powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30.

 1. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 31 maja 2019 (piątek) do godz. 15:00.
 2. W dniach od 14 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2019 r. (środa) do godz. 1500 kandydat może dokonać zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.
 3. W dniach od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 1500 kandydaci dostarczają:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,

 

§4

 O przyjęciu do klasy pierwszej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance zadecyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Ustali ona wyniki postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę poniższy sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

 

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu (max 100 pkt)

Egzamin gimnazjalny

Egzamin ósmoklasisty

Wynik 100% x 0,2

-      z języka polskiego 

-      z historii i wiedzy o społeczeństwie

-      z matematyki

-      z przedmiotów przyrodniczych

-      z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się.

Wynik 100% x 0,35

-      z języka polskiego 

-      z matematyki

 

Wynik 100% x 0,3

-        z języka obcego nowożytnego

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły , za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Dodatkowo punktowane obowiązkowe zajęcia edukacyjne

dla absolwentów gimnazjum

dla absolwentów szkoły podstawowej

1.       technik architektury krajobrazu: biologia, geografia

 

2.       technik rolnik: biologia, geografia

 

3.       technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, geografia

 

4.       technik weterynarii:  geografia, chemia

 

5.       technik hodowca koni: biologia, geografia

 

1.  technik architektury krajobrazu: biologia,     

     geografia

 

2.   technik rolnik: biologia, geografia

 

3.   technik żywienia i usług

      gastronomicznych: biologia, geografia

 

4.   technik weterynarii:  geografia, chemia

 

5.   technik hodowca koni: biologia,

      geografia

 

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

 1. Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły (zgodnie z Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) przyznaje się punkty zgodnie z 6 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586) i § 6 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

§5

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z 8 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).

 

§6

 

 1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
 • 1) laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN,
 • 2) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty.
 1. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
 2. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

§7

 

 1. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas pierwszych RCKU w Trzciance decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z 4 i §5 Regulaminu przyjęć.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

 

§8

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna 16 lipca 2019 r. o godz. 1000 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 2. Do 24 lipca 2019 r., do godz. 1300 kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w ZSRCKU w Trzciance poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej), dwóch zdjęć oraz pozostałych dokumentów wymaganych w szkole.

 

§9

 

 1. Szkolna komisja rekrutacyjna 25 lipca 2019 r., o godz. 1300 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 2. W razie gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru i dysponowała wolnymi miejscami to od dnia 26 lipca 2019 r. przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

  §10

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 • W dniach 26 lipca do 30 lipca 2019 r., do 1500 złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 21 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 1300 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej).
 • 30 sierpnia 2019 r. o godz. 1300 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

 

§11

 

 1. W ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. W ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust. 1 szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 3. W ciągu 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydat ma możliwość złożenia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie o którym mowa w ust. 3 w ciągu 7 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Data dodania: 2019-02-06 23:45:21
Data edycji: 2019-04-30 22:40:52
Ilość wyświetleń: 1239

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook