Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dostawa oleju napędowego w roku 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby (wewnętrznej stacji paliw) Zamawiającego
oleju napędowego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680),
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania
jakości paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 247) oraz parametry normy PN-EN
590+A1:2017-06, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
Szacunkowa wielkość zamówienia: 40 metrów sześciennych w temperaturze 15°C.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym
każdorazowo telefonicznie, faksem bądź pisemnie przez Zamawiającego, na warunkach
określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
Zamawiający dopuszcza, iż łączny zakres zamówień w czasie trwania umowy może ulec
zmniejszeniu, o nie więcej niż 10% podanej wielkości szacunkowej. Wykonawcy nie będą
przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
Szacunkowa wielkość pojedynczego zapotrzebowania: ok. 5 metrów sześciennych.
Czas każdorazowej dostawy (od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego): 96
godzin.
Olej napędowy musi być dostarczany po każdym zgłoszeniu zapotrzebowania wraz
z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymaganych parametrów oleju.
Sposób dostawy oleju do siedziby Zamawiającego, zapewniany przez Wykonawcę, w sposób
zgodnie z obowiązującymi przepisami: transport drogowy, wraz z za- i wyładunkiem.
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, z
zastrzeżeniem, że podwykonawca musi posiadać przewidziane przepisami prawa uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia
obejmuje działalność tego rodzaju.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button