Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

Zasady rekrutacji 2017/2018WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI


DO ZESPOŁU SZKÓL ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018


§ 1

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


§ 2

Warunki ogólne

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.


2. Do dnia 12 lipca 2017r. (do godz. 10:00), szkoła ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.


3. Do dnia 21 lipca 2017 r. (do godz. 13.00) szkoła podaje listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w budynku szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uporządkowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę uprawniających do przyjęcia punktów.


4. W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, pełnoletni kandydat lub rodzic/prawny opiekun kandydata niepełnoletniego może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.


5. Uzasadnienie powinno zostać sporządzone w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez pełnoletniego kandydata lub rodzica/prawnego opiekuna kandydata niepełnoletniego. Uzasadnienie to powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.


6. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.


7. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o tym fakcie do dnia 21 lipca 2017 r. (do godz. 15.00) Dyrektor szkoły przeprowadza do 28 sierpnia 2017 r. ewentualne postępowanie uzupełniające.


8. Publikacja wyników rekrutacji uzupełniającej odbywa się w dniu 29.08.2017r. o godz. 13.00.


§ 3

Oferowane kierunki kształcenia:

1. Kandydat do ZSRCKU w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas:

a) Technik rolnik
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
  1. język polski,
  2. matematyka
  3. informatyka
  4. biologia

b) Technik weterynarii
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia
 • Przedmioty punktowane:
  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. informatyka,
  4. chemia

c) Technik architektury krajobrazu
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. informatyka,
  4. biologia

d) Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. informatyka,
  4. biologia

e) Technik hodowca koni
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
 • Przedmioty punktowane:
  1. język polski,
  2. matematyka,
  3. informatyka,
  4. biologia

2. W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział go grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 4

Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w formie elektronicznej. Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Rejestracja kandydatów i wypełnianie wniosków możliwe będzie od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.


2. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.


3. Od dnia 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


4. Do 27 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznego naboru następuje weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


5. Do dnia 20 lipca 2017 r. kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły do godziny 12:00 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, trzy zdjęcia legitymacyjne, potwierdzoną kserokopię certyfikatu językowego (jeśli posiada).


6. Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 20 lipca 2017 r. Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie do 13 lipca 2017 r.


7. W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę osiągnięcia kandydatów z przedmiotów oraz inne osiągnięcia udokumentowane stosownym zapisem na świadectwie ukończenia gimnazjum. Tabela poniżej prezentuje sposób przeliczenia tychże osiągnięć na punkty.Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1)

Punktacja ocen uzyskanych na świadectwie gimnazjalnym z wybranych zajęć edukacyjnych

 • celujący - 18 pkt.
 • bardzo dobry - 17 pkt.
 • dobry - 14 pkt.
 • dostateczny - 8 pkt.
 • dopuszczający - 2 pkt.

 

max 100 punktów

a) liczba punktów przyznana za ocenę z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

b) liczba punktów przyznana za ocenę z informatyki na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

c) liczba punktów przyznana za ocenę z geografii na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

d) liczba punktów przyznana za ocenę z biologii* na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

e) liczba punktów przyznana za ocenę z chemii* na świadectwie ukończenia gimnazjum:
* zgodnie z przypisanymi przedmiotami punktowanymi dla poszczególnych zawodów

max 18 punktów

2)

świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

3)

 1. sposób punktowania osiągnięć konkursowych kandydatów na uczniów
  1. konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  2. konkursy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieje o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
   • tytuł laureata konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
   • tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
  3. konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
   • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
   • dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
   • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
  4. konkursy o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim :
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
   • tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
   • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
   • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
 2. sposób punktowania wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione wyżej:
  1. międzynarodowe - 4 pkt.
  2. krajowe - 3 pkt.
  3. wojewódzkie - 2 pkt.
  4. powiatowe - 1 pkt.
  jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach

max 18 punktów

4)

aktywność społeczna kandydata w tym na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

5)

 1. przeliczanie punktów za procentowe wyniki z egzaminu gimnazjalnego:
  1. „część humanistyczna” - język polski (wynik przedstawiony w procentach *0,2) - historia i wiedza o społeczeństwie (wynik przedstawiony w procentach *0,2)
  2. „część matematyczno-przyrodnicza” - matematyka (wynik przedstawiony w procentach *0,2) - przedmioty przyrodnicze (wynik przedstawiony w procentach *0,2)
  3. „część z języka obcego nowożytnego” (wynik przedstawiony w procentach *0,2)
 2. przeliczanie na punkty ocen osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego w części:
  1. język polski i matematyka - ocena wyrażona w stopniu:
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.
  2. historia i wiedza o społeczeństwie- ocena wyrażona w stopniu:*
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.
   * liczba punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
  3. biologia, chemia, fizyka, geografia - ocena wyrażona w stopniu:*
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.
   * liczba punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4
  4. język obcy nowożytny na ocena wyrażona w stopniu:
   celującym - 20 pkt.
   bardzo dobrym - 18 pkt.
   dobrym - 13 pkt.
   dostatecznym - 8 pkt.
   dopuszczającym - 2 pkt.max 40 punktów


max 40 punktów

max 20 punktów

max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200 punktów8. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:

 1. laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
 2. laureaci lub finaliści olimpiad dla gimnazjalistów:
  • Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,
  • Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
  • Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów;
 3. laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty (jak w pkt. 3 tabeli).
Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.