Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
















statystyka




A A A

SZOK


Drogi uczniu,
wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.
Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.
Zadowolenie z pracy - to zadowolenie z życia.
„Praca jest bowiem dobrem człowieka-dobrem jego człowieczeństwa-przez pracę [...]człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb,ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek,[...]poniekąd bardziej staje się człowiekiem” Jan Paweł II



Szkolny Ośrodek Kariery, to miejsce w naszej szkole, w którym uzyskasz profesjonalną pomoc w opracowaniu planu kariery zawodowej i przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy.

Głównym celem działalności Szok -u jest zwiększenie szans życiowych absolwentów poprzez wykształcenie umiejętności podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych i radzenia na rynku pracy.

Jak to realizujemy?
Będąc uczniem naszej szkoły możesz korzystać z różnorodnych form pomocy:

Badania preferencji zawodowych - to indywidualne spotkania ucznia z doradcą z wykorzystaniem dostępnych metod testowych, zakończone szerokim omówieniem wyników badań i poradą. Dysponujemy szerokim wachlarzem technik badawczych jak np. programami komputerowymi: e-Szok, WOZ- Wstępna Orientacja Zawodowa, Absolwent Szukam pracy, Absolwent-Działam skutecznie oraz innymi Inwentarz Zainteresowań, Arkusz samopoznania, Arkusz samowiedzy, Test T.O., Test Typ Aktywności Zawodowej, Kwestionariusz Inteligencji Wielorakiej i innymi. Po przeprowadzonym badaniu, uczeń ponownie spotyka się z doradca. Celem drugiego spotkania jest szczegółowe omówienie wyników, uzyskanie od ucznia informacji zwrotnej oraz wspólna analiza wyboru i dopasowania (oferta kształceniowa, kryteria rekrutacyjne, uzyskiwane kwalifikacje).

Zajęcia psychoedukacyjne w zespołach klasowych - realizowane są z wykorzystaniem metod aktywnych jak : pogadanka, burza mózgów, metody testowe, giełdy, praca w parach, praca w grupach.

Blok dla klas I - celem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych przydatnych w życiu społeczno - zawodowym, oto niektóre z tematów
  • Integracja – zasady budowania i funkcjonowania zespołów klasowych, zadaniowych i pracowniczych
  • Asertywność -postawa dająca zadowolenie w kontaktach z ludźmi ,
  • Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów,
  • Ja jako uczestnik grupy-klaryfikacja ról pełnionych w klasie,
  • Umiejętności adaptacyjne w sytuacji zmiany – rozwijanie postaw aktywnych i pozytywnego myślenia


Strony: 1 2 Następna »